ફ્રેન્કલીન કાઉન્ટી મચ્છરોમાં શોધાયેલ વેસ્ટ નાઇલ વાયરસ – એનબીસી 4 ડબલ્યુસીએમએચ-ટીવી કોલંબસ

ફ્રેન્કલીન કાઉન્ટી મચ્છરોમાં શોધાયેલ વેસ્ટ નાઇલ વાયરસ – એનબીસી 4 ડબલ્યુસીએમએચ-ટીવી કોલંબસ

એનબીસી 4 ડબલ્યુસીએમએચ-ટીવી કોલંબસ

લોડ કરી રહ્યું છે …

એનબીસી 4 ડબલ્યુસીએમએચ-ટીવી કોલંબસથી અનસબ્સ્ક્રાઇબ કરો છો?

કામ કરી રહ્યું છે …

38 કે

લોડ કરી રહ્યું છે …

લોડ કરી રહ્યું છે …

કામ કરી રહ્યું છે …

પછીથી આ જોવા માંગો છો?

આ વિડિઓને પ્લેલિસ્ટમાં ઉમેરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

61 દૃશ્યો

આ વિડિઓની જેમ?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

આ વિડિઓ પસંદ નથી?

તમારી અભિપ્રાય ગણતરી કરવા માટે સાઇન ઇન કરો.

સાઇન ઇન કરો

લોડ કરી રહ્યું છે …

ટ્રાંસ્ક્રિપ્ટ

ઇન્ટરેક્ટિવ ટ્રાન્સક્રિપ્ટ લોડ કરી શકાઈ નથી.

લોડ કરી રહ્યું છે …

વિડિઓ ભાડે આપવામાં આવે ત્યારે રેટિંગ ઉપલબ્ધ છે.

આ સુવિધા હમણાં ઉપલબ્ધ નથી. પછીથી ફરી પ્રયત્ન કરો.

12 જૂન, 2019 ના રોજ પ્રકાશિત

ફ્રેન્કલીન કાઉન્ટી મચ્છરોમાં વેસ્ટ નાઇલ વાયરસ શોધ્યો

લોડ કરી રહ્યું છે …