પર્સોના 5 રોયલ – Uફિશિયલ યુ.એસ. પ્રકાશન તારીખ ટ્રેઇલર – આઇજીએન

પર્સોના 5 રોયલ – Uફિશિયલ યુ.એસ. પ્રકાશન તારીખ ટ્રેઇલર – આઇજીએન


Translating…

IGN 12.6M

Want to watch this again later?

Sign in to add this video to a playlist.

Sign in

Like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Don’t like this video?

Sign in to make your opinion count.

Sign in

Published on Dec 3, 2019

The Phantom Thieves return with Persona 5 Royal, which is now set for a western release in March 2020. Re-explore, or jump into for the first time, the adventure of the Phantom Thieves with a new story arc, boss fights, and much more.